Jakie normy BHP muszą spełniać profile do regałów magazynowych?

Przestrzeń magazynowa wymaga umiejętnego zagospodarowania, ponieważ miejsce to pieniądz. Jednocześnie konieczne jest zadbanie o bezpieczeństwo osób przebywających w magazynach i podobnych pomieszczeniach – ciężkie towary, a także same elementy konstrukcyjne mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo. W związku z tym hale i ich wyposażenie obwarowane są wymaganiami i normami przez prawo państwowe i unijne.

 

Normy BHP dotyczące regałów magazynowych

Rozporządzenie Ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy poświęca część przepisów transportowi wewnętrznemu i magazynowaniu. Dział IV („Procesy pracy”), rozdział 4, § 68 dotyczy konkretnie zasad składowania materiałów, § 69 reguluje regały magazynowe. Zgodnie z nimi materiały i inne przedmioty powinny być magazynowane w pomieszczeniach i miejscach do tego przeznaczonych; pomieszczenia magazynowe zaś powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa, stosownie do rodzaju i właściwości składowanych w nich materiałów. Wymagania te wziąć należy nie tylko przy wyborze wyposażenia, ale także w trakcie procesów takich jakich jak montaż regałów.

Zgodnie z § 69 tego rozporządzenia, regały powinny mieć odpowiednio wytrzymałą i stabilną konstrukcję oraz muszą być zabezpieczone przed przewróceniem. Dodatkowo, szerokość odstępów między regałami powinna być odpowiednia do stosowanych środków transportowych oraz powinna umożliwiać bezpieczne operowanie tymi środkami i ładunkami. Ponadto § 70 wprowadza dodatkowe zasady dotyczące układania materiałów na regałach. Zgodnie z nim, sposób układania materiałów na regałach i ich zdejmowania nie może stwarzać zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników. Przy tym przedmioty, których wymiary, kształt i masa decydują o ich indywidualnym sposobie składowania, powinny być ustawiane lub układane stabilnie, z uwzględnieniem położenia ich środka ciężkości, tak aby zapobiec ich wywróceniu się lub spadnięciu. Zatem profile do regałów magazynowych muszą sprostać tym wymaganiom.